×

Política de privacitat

INFORMACIÓ CORPORATIVA

De conformitat amb la legislació europea i espanyola i, en concret amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l'informem que la present web és propietat de Sra. Rocío López-Ybarra Flores, amb DNI 44420955C, llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona i membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona amb número 16388, farmacèutica titular de l'oficina de farmàcia número 52  amb domicili a Plaça Ajuntament 14, 08292 Esparreguera, Tel. 937774505 i correu electrònic info@farmaciguarc.com

Per Rocío López-Ybarra Flores, respectar la seva privacitat i complir amb la normativa de protecció de dades és un aspecte de vital importància.

El nostre desig és que en tot moment conegui per a què fem servir, o volem utilitzar, les seves dades i quins són els seus drets. Amb aquest objectiu, hem redactat els següents termes de Protecció de Dades ( "Política de Privacitat Web") que regula el tractament de dades que es durà a terme quan qualsevol Usuari navegui per la nostra pàgina web https://www.farmaciaguarc.com

La present Política de Privacitat Web podrà ser objecte de modificació per a qualsevol adaptació legal a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En qualsevol cas, el tractament de dades de l'usuari serà regulat per la Política de Protecció de dades que estigués vigent en el moment de la navegació.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament és la Sra. Rocío López-Ybarra Flores, amb DNI 44420955C, farmacèutica titular de l'oficina de farmàcia número 52  amb domicili a Plaça Ajuntament 14, 08292 Esparreguera, Tel. 937774505 i correu electrònic info@farmaciguarc.com

2. Quines són les categories de dades tractades i com s'ha procedit a la seva obtenció?

Les categories de dades personals que la farmàcia López-Ybarra tracta sobre els seus socis, clients i proveïdors són:

• Dades d'identificació personal.

• Adreces postals o electròniques.

• Informació comercial.

• Dades econòmiques i de transaccions mercantils dins de l'objecte dels serveis prestats.

• Dades d'especial categoria en ocasió de la prestació dels nostres serveis.

• Dades acadèmiques i / o professionals.

Les dades anteriorment esmentats han estat obtinguts:

• Directament d'Un. A través de la presentació / acceptació d'una oferta comercial, proposta contractual, etc.

• A través de la seva Farmàcia o empresa al facilitar-nos les dades d'identificació necessaris per dur a terme l'objecte de la relació contractual.

Li correspon a vostè o la seva farmàcia o empresa assegurar l'actualització de les dades facilitades en cas de modificació.

3. Per a què es tractaran les seves dades i per què?

A la farmàcia López-Ybarra Flores es tracten les dades facilitades per les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, SAS, gestió de proveïdors, qualitat del servei, selecció de personal, etc. Per tant, les seves dades seran utilitzades per a la realització d'alguna o totes de les següents accions:

• Facilitar tant als socis potencials com als nostres socis, ofertes de productes, serveis i formacions del seu interès.

• Gestió de logística, magatzem i lliuraments al soci, recepció de mercaderies, devolució de productes, comandes i / o serveis.

• Realitzar la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres socis i / o proveïdors.

• Realitzar enquestes de satisfacció, estudis de mercat i comparatius entre farmàcies, etc. per tal de poder oferir-li les ofertes més adequades i un servei optimitzat i de qualitat, i ajudar a el desenvolupament en la gestió de les mateixes.

• Manteniment de xarxa comercial i serveis de valor afegit al soci: serveis de Màrqueting, Consultoria i Retail a xarxa de farmàcies.

• Resolució de queixes i reclamacions per part de Servei d'Atenció al Soci (SAS).

• Gestió d'impagaments per part de socis i / o proveïdors.

• Gestió de les dades de venda per oferir serveis de valor afegit que permetin una millor gestió de la farmàcia i negociar millors condicions amb la indústria farmacèutica.

• Resolució d'incidències informàtiques derivades de l'ús de les eines ofertes per López-Ybarra Flores.

• Gestió de la seguretat de les instal·lacions.

• Gestionar i tramitar qualsevol tipus de sol·licitud d'informació.

• En el cas d'empleats, totes aquelles activitats lligades a la relació contractual.

• Realització de processos de selecció de personal.

4. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades pels nostres socis i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació.

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a socis potencials, clients i proveïdors que la farmàcia López-Ybarra Flores recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i / o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

En qualsevol cas, la farmàcia López-Ybarra Flores guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari per donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Finalitzat el període d'utilitat de les dades, aquests seran eliminats dels sistemes de la farmàcia López-Ybarra Flores.

Quant a les dades dels candidats, aquests s'han de conservar durant un termini màxim d'un any des de la realització del procés de selecció.

5. Quina és la legitimació del tractament?

Consentiment de l'interessat.

Manteniment de relació contractual (prestació de serveis, laboral, mercantil, etc.)

Compliment de la normativa vigent i aplicable en matèria de productes farmacèutics.

Interès legítim del responsable.

6. Compartirem les seves dades amb tercers?

La farmàcia López-Ybarra Flores i les societats participades per aquesta tractaran les dades en el marc de la relació comercial i contractual que uneix a les parts.

La farmàcia López-Ybarra Flores no compartirà les dades personals amb cap tercer aliè a la relació entre les parts que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que disposem d'autorització expressa per a això.

En cas de cessió, serà prèviament informat de la mateixa, finalitat i identificació del cessionari perquè pugui donar el seu consentiment exprés si fos necessari.

La farmàcia López-Ybarra Flores podrà cedir les seves dades a organismes de control, com l'Agència Espanyola del Medicament o altres organismes de l'Administració Pública i autoritats competents quan es rebi un requeriment legal per part de les autoritats esmentades o en els casos que es consideri necessari en el marc d'un procediment judicial per protegir els drets de la farmàcia López-Ybarra Flores o els seus socis.

La farmàcia López-Ybarra Flores pot proporcionar les teves dades personals a terceres persones, com a proveïdors de serveis. Aquestes terceres persones han de mantenir en tot moment els mateixos nivells de control, seguretat i protecció de les dades personals que manté la farmàcia López-Ybarra Flores.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En la mesura que estiguin reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l'Usuari podrà exercir els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades:

- Dret d'accés: si exerceix aquest dret, podrà conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.

- Dret de rectificació: si exerceix aquest dret, podrà sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.

- Dret de portabilitat: si exerceix aquest dret, podrà obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.

- Dret a la limitació en el tractament de dades: si exerceix aquest dret, podrà limitar el tractament de les seves dades en els casos recollits en la Llei.

- Dret d'oposició: si exerceix aquest dret, es pot oposar al tractament de les seves dades i sol·licitar el cessament en l'enviament de comunicacions comercials.

- Dret de supressió: si exerceix aquest dret, podrà sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.

 - Dret a revocar el consentiment prestat.

Pot exercitar els seus drets a través d'algun dels següents canals, indicant el dret a exercitar i acompanyant còpia de el Document Nacional d'Identitat o document equivalent a més de qualsevol altra documentació que consideri oportuna:

a. Direcció postal: Plaça Ajuntament 14, 08292 Esparreguera, Tel. 937774505

b. Correu Electrònic: info@farmaciaguarc.com

A la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot trobar una sèrie de models que l'ajudaran en l'exercici dels seus drets. Així mateix, l'informem que té dret a interposar una reclamació davant l'autoritat de control (a Espanya, l'AEPD) en cas que consideri infringits els seus drets.